Personas datu apstrāde personāla atlases procesā

SIA “VK Tranzīts” uzņēmumu grupas veiksmīgas darbības pamatā ir profesionāli un talantīgi darbinieki. Mums ir būtiski, lai pretendenti zinātu, kādus personas datus mēs apstrādājam un kāpēc. Tādēļ sniedzam informāciju par personas datu apstrādi darbinieku atlases procesā.

1. PĀRZIŅI

Personas datu pārzinis personāla atlases procesā vienmēr ir kāda no turpmāk minētajām SIA “VK Tranzīts” grupas sabiedrībām, kas minēta darba sludinājumā vai ir citādi identificējama kā Jūsu potenciālais darba devējs (turpmāk tekstā – Pārzinis/Sabiedrība/Mēs):

SIA "VK Tranzīts"

Dzintaru iela 66, Ventspils, LV-3602, Latvija
Tālrunis: +371 636 60992
e-pasts: office@vktranzits.lv

SIA “VK Terminal Services”

Dzintaru iela 66, Ventspils, LV-3602, Latvija
Tālrunis: +371 636 63195
e-pasts: office@vktservices.lv

SIA “Bio-Venta”

Ziemeļu iela 21F, Ventspils, LV-3602, Latvija
Tālrunis: +371 636 20870
ventspils@biodiesel.lv

SIA “VK Ekspedīcija”

Dzintaru iela 66, Ventspils, LV-3602, Latvija
Tālrunis: +371 636 60504
e-pasts: office@vkekspedicija.lv

SIA “VK Tranzīts”, kā personas datu apstrādātājs, uz līguma pamata var veikt darbinieku atlasi pārējo grupas sabiedrību vārdā.

2. PERSONAS DATU AVOTI

Mēs apstrādājam Jūsu personas datus, ja:

  • esam saņēmuši Jūsu pieteikumu konkrētai vakancei;

  • esam saņēmuši Jūsu pieteikumu un Jūs vēlaties, lai mēs ar Jums sazināmies iespējamo vakanču sakarā;

  • esam saņēmuši informāciju par Jums, sadarbojoties ar  personāla atlases uzņēmumu vai balstoties uz publiski pieejamu informāciju darba un karjeras portālos, piemēram, LinkedIn, CV Online, vai, pamatojoties uz Jūsu drauga vai paziņas rekomendāciju;

  • esam saņēmuši informāciju par Jums no Nodarbinātības Valsts Aģentūras.

3. APSTRĀDES NOLŪKS

Datu apstrādes nolūks ir personas datu apstrāde darbinieku atlases procesā, lai nodrošinātu Sabiedrību ar atbilstošas kvalifikācijas darbiniekiem.

4. DATU APSTRĀDES TIESISKAIS PAMATS

Piesakoties vakancei, datu apstrādes tiesiskais pamats ir personas piekrišana savu datu apstrādei, ko persona izsaka ar aktīvu rīcību, atsaucoties uz izsludināto vakanci.

Atlases procesā, tostarp darba intervijās, personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir sabiedrības leģitīmas intereses – vērtēt pretendenta atbilstību vakantā amata prasībām un pieņemt darbā atbilstošākos pretendentus

5. DATU KATEGORIJAS

Mēs apstrādājam tikai tos datus, kas nepieciešami Jūsu identifikācijai un profesionālās atbilstības izvērtēšanai, t.i. 

  • Identifikācijas dati - Jūsu vārds, uzvārds, 

  • Kontaktinformācija – adrese/ e-pasta adrese/ tālruņa numurs

  • Profesionālās atbilstības dati - informācija par izglītību un darba pieredzi, valodu un IT zināšanas, citas zināšanas un prasmes atbilstoši konkrētajai vakancei

  • citi dati, kas brīvprātīgi norādīti CV un/vai pieteikumā un, kas attiecas uz izsludināto vakanci

  • darba intervijas laikā iegūtie dati (anketas, testa, uzdevumu rezultāti)

Tādēļ, CV norādiet tikai kontaktinformāciju un informāciju, kas nepieciešama, lai izvērtētu jūsu profesionālo atbilstību!

Ierodoties uz darba interviju, Jums jāzina, ka drošības nolūkos, mūsu birojos un teritorijā ir izvietotas videonovērošanas kameras un darbojas caurlaižu režīms. Iekļūšana telpās un teritorijā tiek kontrolēta.

6. GLABĀŠANAS LAIKAPOSMS

Ja pretendents netiek aicināts uz darba interviju, personas dati tiek glabāti 4 mēnešus pēc pieteikuma beigu termiņa, izņemot gadījumus, kad Sabiedrība aizstāv savas likumiskās intereses. Šādā gadījumā personas dati var tikt glabāti līdz likumisko interešu nodrošināšanas brīdim. 

7. PERSONAS DATU SAŅĒMĒJI

Pretendenta personas datu saņēmēji ir 1) atlases procesā iesaistītie pārziņa darbinieki,  valdes locekļi, attiecīgais struktūrvienības vadītājs 2) apsardzes pakalpojumu sniedzējs, lai sagatavotu Jums caurlaidi, ja tiksiet aicināts uz darba interviju klātienē. Ja pārziņa vārdā atlases procesu veic SIA “VK Tranzīts”, kā personas datu apstrādātājs, personas datu saņēmēji ir arī SIA “VK Tranzīts” personāla speciālisti.

8. APSTRĀDES VIETA

Atlases procesā iegūtie personas dati tiek apstrādāti Latvijā, tie netiek sūtīti ārpus ES un EEZ.

9. AUTOMATIZĒTA LĒMUMU PIEŅEMŠANA

Atlases process nav balstīts uz automatizētu lēmuma pieņemšanu.

10. JŪSU TIESĪBAS

Jums vienmēr ir iespēja sazināties ar mums un lūgt labot savus personas datus vai dzēst tos, ierobežot datu apstrādi un iebilst pret datu apstrādi, saņemt un nodot savus personas datus citam datu pārzinim, tiesības atsaukt piekrišanu, tiesības iesniegt sūdzību. Minētās tiesības Jūs varat izmantot, iesniedzot rakstveida iesniegumu klātienē katras Sabiedrības juridiskajā adresē vai sūtot to pa pastu vai elektroniski, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, uz attiecīgās Sabiedrības e-pasta adresi. Sīkāk par Datu subjekta tiesībām lasiet SIA “VK Tranzīts” uzņēmumu grupas Privātuma politikā.